ساشه

وزن: 2 گرم
تعداد در کارتن مادر: 2500

وزن: 1 گرم
تعداد در کارتن مادر: 2500

وزن: 2 گرم
تعداد در کارتن مادر: 2500

وزن: 1 گرم
تعداد در کارتن مادر: 2500