ادویه پت های بزرگ

وزن: 130 گرم
تعداد در کارتن مادر: 12 

 

وزن: 400 گرم
تعداد در کارتن مادر: 12 

وزن: 400 گرم
تعداد در کارتن مادر: 12 

وزن: 400 گرم
تعداد در کارتن مادر: 12 

وزن: 400 گرم
تعداد در کارتن مادر: 12 

وزن: 400 گرم
تعداد در کارتن مادر: 12